0888333358

Thông kê Đơn Hàng của CTV từ 21/07/2024 đến 21/07/2024

Quy Chuẩn mã Coupon: 2 kỹ tự đầu áp dụng cho sp(lt=laptop, dh=đồng hồ, al=tất cả sp, pk=phụ kiện); 2 kỹ tự cuối là mã CTV - Tham Khảo ý kiến

STT Mã ĐH Tình Trạng CTV Khách Hàng SĐT Địa Chỉ Số Lượng : Sản Phẩm Coupon Giảm Giá Price Thanh Toán Ngày Order Ngày Cập Nhật

Thông kê chung theo tháng của Tất Cả

Tháng Tổng Đơn Số Đơn Hoàn Thành Đơn Huỷ Đang Xử Lý Đơn Hoàn Số Tiền Thành Công Tổng Giá Trị
Tổng0000000

Thông kê chung theo tháng

Tháng Tổng Đơn Số Đơn Hoàn Thành Đơn Huỷ Đang Xử Lý Đơn Hoàn Số Tiền Thành Công Tổng Giá Trị
07/20240000000
Tổng0000000