0888333358

ESC

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

F10

F11

F12

Pause
break

prt sc

del

home

pgup

pgdn

scr lk

ins

end

`

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

_

+
=

backspace

num lk

/

*

_

tab ⇄

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

[

]

\

7

8

9

+

caps lock

A

S

D

F

G

H

J

K

L

;

enter

4

5

6

shift ⇧

Z

X

C

V

B

N

M

,

.

/

shift ⇧

1

2

3

enter

ctrl

alt

ZIN100.VN

alt gr

ctrl

0

.


MỘT SỐ MÁY, BÀN PHÍM, CHUỘT CÓ THỂ CÓ SỐ LƯỢNG PHÍM, CÁCH BỐ TRÍ KHÁC NHAU
NÊN CHUYỂN VỀ BÀN PHÍM TIẾNG ANH ĐỂ TEST, NÊN NHẤN TỪNG PHÍM ĐỂ KIỂM TRA